Starostwo Powiatowe w Rybniku to urząd a zarazem siedziba Starosty Rybnickiego oraz władz administracyjnych Powiatu. Stanowi jednostkę pomocniczą, którą powołano w  celu  wykonywania   poleceń  Zarządu  Powiatu i Przewodniczącego Zarządu, którym jest Starosta oraz uchwał Rady Powiatu. Nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie działania i czynności podejmowane są zawsze w imieniu i na rzecz Powiatu, który reprezentowany jest przez Zarząd Powiatu.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.

Kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.