Starostwo Powiatowe w Rybniku

Rejestry, ewidencje

Rejestry i ewidencje

Dane zawarte we wskazanych poniżej rejestrach dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, od poniedziałku do piątku w regulaminowo ustalonych godzinach pracy.

Dostęp do informacji znajdującej się w wykazach i rejestrach można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rybniku na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny

 • RKP - Rejestr korespondencji przychodzącej
 • RKW - Rejestr korespondencji wychodzącej
 • Zbiór oświadczeń o stanie majątkowym członków zarządu powiatu
 • Zbiór oświadczeń o stanie majątkowym pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
 • Zbiór oświadczeń o stanie majątkowym kierowników jednostek organizacyjnych
 • Zbiór akt osobowych pracowników
 • Rejestr zarządzeń Starosty
 • Rejestr udzielonych upoważnień
 • Książka kontroli
 • Centralny rejestr umów

Wykaz rejestrów prowadzonych przez  Referat Komunikacji

 • Ewidencja kierowców
 • Ewidencja pojazdów
 • Ewidencja wydanych dokumentów międzynarodowego prawa jazdy
 • Ewidencja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 • Ewidencja wydanych decyzji na nabicie numeru i wykonanie tabliczki znamionowej
 • Ewidencja licencji na transport
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • Ewidencja wydanych uprawnień dla instruktorów nauki jazdy
 • Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
 • Ewidencja wydanych uprawnień dla diagnostów
 • Ewidencja Stacji Kontroli Pojazdów
 • Ewidencja osób bez uprawnień
 • Ewidencja osób, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów
 • Ewidencja wysłanych akt kierowcy
 • Ewidencja żądań akt kierowców
 • Profil kandydatów na kierowców
 • Ewidencja cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

Wykaz rejestrów prowadzonych przez  Wydział Finansowo-Budżetowym

 • Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • Strony w ramach stosunków cywilnoprawnych

Wykaz rejestrów prowadzonych przez  Wydział Geodezji

 • Operat ewidencji gruntów
 • Rejestr wniosków o udostępnienie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tym licencji
 • Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
 • Rejestr wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału Geodezji
 • Rejestr dokumentów obliczenia opłaty
 • Rejestr dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków
 • Rejestr wniosków o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków
 • Rejestr wniosków i decyzji o klasyfikacji gleboznawczej
 • Ewidencja gruntów i budynków w tym bazy danych
 • Rejestr decyzji o naliczeniu opłaty

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Biuro Rady

 • Oświadczenie o stanie majątkowym radnych
 • Skargi i wnioski
 • Wykaz radnych Rady Powiatu w Rybniku

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami

 • Rejestr decyzji ustalających trwały zarząd na gruntach Powiatu Rybnickiego
 • Rejestr decyzji ustalających trwały zarząd na gruntach Skarbu Państwa
 • Rejestr decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty wywłaszczone i zajęte pod drogi publiczne
 • Rejestr decyzji dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

 Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • Rejestr kart wędkarskich
 • Spis osób fizycznych ubiegających się o dofinansowanie do transportu eternitu na składowisko odpadów
 • Spis osób fizycznych, właścicieli lasów zawartych w uproszczonych planach urządzania lasów,
 • Spis osób, które wnioskowały o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. „o ochronie przyrody”
 • Rejestr członków strażników Społecznej Straży Rybackiej

 Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia

 • Rejestr Ludowych Klubów Sportowych
 • Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych
 • Skierowania nieletnich do MOW i MOS
 • Rejestr nauczycieli mianowanych
 • Rejestr dyrektorów placówek oświatowych
 • Rejestr nauczycieli typowanych do Nagrody Starosty
 • Rejestr niepublicznych placówek oświatowych

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Architektury, Budownictwa i Inwestycji

 • Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę, przebudowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
 • Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych
 • Rejestr zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, rozbiórek, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Zgłoszenia robót budowlanych 2015 r.

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Funduszy Zewnętrznych

 • Książki orzeczeń lekarskich Powiatowej Komisji Lekarskiej
 • Orzeczenia lekarskie osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
 • Ewidencja uczestników projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
 • Ewidencja uczestników projektu „Startujemy”
 • Ewidencja uczestników projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu”
 • Ewidencja uczestników projektu „Wygrać przyszłość”
 • Ewidencja uczestników projektu „Większe kompetencje szersze perspektywy”
 • Ewidencja uczestników projektu „Gotowi na zmiany”
 • Ewidencja uczestników projektu „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli”
 • Ewidencja uczestników projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”
 • Ewidencja uczestników projektu „ZSCL-Akademia Nowoczesnego Kształcenia"

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 • Rejestr spraw konsumentów zgłaszających wnioski

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej

 • Wykaz osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 • Wykaz kurierów Starostwa Powiatowego i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za Akcją Kurierską
 • Wykaz osób odznaczonych medalami za zasługi

 

 

 

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi