Starostwo Powiatowe w Rybniku

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
zorganizowane w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego uruchomiono w poniższych lokalizacjach

1) W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku ( ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik),
pokój nr 322 ( II piętro) -
w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 08.00 – 12.00, w każdym z tych dni.
Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci oraz radcy prawni.

2) W siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
( ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka – Leszczyny)
w dniach poniedziałek - piątek godz. 13.00 - 17.00

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”,z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska, 48 lok. 2, 40-074 Katowice.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie powierzonym do prowadzenia organizacji pozarządowej, może udzielać osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

3) W siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rybniku ( ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik)
pokój nr 8 ( parter)
w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, w każdym z tych dni.
Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska, 48 lok. 2, 40-074 Katowice.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie powierzonym do prowadzenia organizacji pozarządowej, może świadczyć osoba o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym lub osobistym umówieniu terminu wizyty

Numer telefonu do zapisów: 32 416 13 46

Uwaga!
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Ponadto osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (co stanowi pomoc de minimis) składa przed uzyskaniem pomocy prawnej:

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacje wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

 Po dostarczeniu poprawnie wypełnionych dokumentów pracownik Starostwa Powiatowego skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu ustalenia terminu porady.

 Informujemy, że:

  • pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnionych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4. nieodpłatną mediację, lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi