Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.57.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik, z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczek, upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.152.2017 z dnia 10.03.2017 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej”,

w szczególności na:

 

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Pogodnej (droga gminna klasy L) i odcinka ul. Żorskiej wraz z terenami przyległymi od skrzyżowania (ronda) z ul. Prostą do skrzyżowania (ronda) z ul. Boguszowicką (droga powiatowa S7009 klasy L), za pomocą dwóch wylotów W1 i W2, w szczególności:

1.1. z powierzchni całkowitej F=10,5 ha (powierzchnia drogi asfaltowej F1= 0,42 ha, powierzchnia zabudowy luźnej F2= 10,08 ha), w ilości całkowitej: Qhmax= 1512,0 m3/h, Qśr/d = 203,5 m3/d, Qmax/r= 74 277 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 127,0 l/(s·ha), przy czasie trwania 10 min, do ziemi za pomocą wylotu W1 usytuowanego w początku rowu B-6a,
1.2. z powierzchni całkowitej F=37,5  ha (powierzchnia drogi asfaltowej F1= 3,15 ha, powierzchnia zabudowy luźnej F2= 18,83 ha, powierzchnia zabudowy zwartej F3= 15,52 ha), w ilości całkowitej: Qhmax= 5400,0 m3/h, Qśr/d = 726,78 m3/d, Qmax/r =265 275 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 127,0 l/(s·ha), przy czasie trwania 10 min, do wód płynących potoku Boguszowickiego, za pomocą wylotu brzegowego W2.

2. Wykonanie urządzeń wodnych:

2.1. wylotu W1 z rur PVC-U o średnicy Ø 500 mm, zakończonego betonowym elementem prefabrykowanym na podsypce cementowo-piaskowej, w początku rowu B-6a, na działce Nr 398/110 w Rybniku obręb Ligota, stanowiącej własność osoby fizycznej,
2.2. wylotu W2 z rur żelbetowych o średnicy Ø 800 mm, skierowanego pod kątem 45º do osi potoku Boguszowickiego, zakończonego betonowym elementem prefabrykowanym na podsypce cementowo-piaskowej, na działce Nr 2157/205 w Rybniku obręb Ligota,
2.3. przepustu P-1 pod ul. Pogodną, z rur PVC-U o średnicy Ø 500 mm przeprowadzającego nadmiar wód z działki Nr 1118/109 w Rybniku obręb Ligota, stanowiącej własność osoby fizycznej do studni kanalizacji deszczowej Ø 1000 mm, a następnie wylotem W1 do rowu B-6a, na działce Nr 398/110 w Rybniku obręb Ligota, stanowiącej własność osoby fizycznej,
2.4. umocnienia skarp i dna rowu B-6a, na odcinku 3,0 m poniżej wylotu W1, za pomocą płyt melioracyjnych na podsypce piaskowej, na działce Nr 398/110 w Rybniku obręb Ligota, stanowiącej własność osoby fizycznej,
2.5. umocnienia narożników skarp rowu B-6a na odcinku 2,0 m przed wylotem rowu B-6a do rowu B-6, za pomocą płyt melioracyjnych na podsypce piaskowej, na działce Nr 861/123 w Rybniku obręb Ligota, stanowiącej własność osoby fizycznej
2.6. obustronnego umocnienia skarp rowu B-6 na łącznej długości 5,0 m (2,0 m powyżej i 3,0 m poniżej osi wylotu rowu B-6a do rowu B-6, za pomocą płyt melioracyjnych na podsypce piaskowej, na działce Nr 861/123 w Rybniku obręb Ligota, stanowiącej własność osoby fizycznej
2.7. umocnienia skarp i dna rowu B-6 przed wylotem rowu B-6 do potoku Boguszowickiego na odcinku 2,0 m przed wylotem rowu do potoku Boguszowickiego, za pomocą płyt melioracyjnych na podsypce piaskowej, na działce Nr 861/123 w Rybniku obręb Ligota, stanowiącej własność osoby fizycznej oraz na działce Nr 859/123 w Rybniku obręb Ligota,
2.8. umocnienia skarp i dna potoku Boguszowickiego na łącznej długości 4,0 m (2,0 m powyżej i 2,0 m poniżej osi wylotu rowu B-6 do potoku Boguszowickiego, za pomocą płyt melioracyjnych na podsypce piaskowej, na działce Nr 861/123 w Rybniku obręb Ligota, stanowiącej własność osoby fizycznej oraz na działce Nr 859/123 w Rybniku obręb Ligota.

Współrzędne geograficzne urządzeń:

 
Umocniony wylot W1, wprowadzanie wód do rowu melioracyjnego B-6a
50°5’14,08’’
18°34’58,28’’
Umocniony wylot W2, wprowadzanie wód do Potoku Boguszowickiego
50°5’15,02’’
18°35’8,18’’
Przepust P-1

- początek przepustu
50°5’14,24’’
18°34’57,71’’
- koniec przepustu
50°5’14,21’’
18°34’57,87’’

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionej sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pokoju numer 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.57.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.57.2017.pdf Małgorzata Zimnol139 kB3772017-10-19 15:082017-10-19 15:08

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi